Reglament de règim intern


 


REGLAMENT DE RÈGIM INTERIOR DE LA
ASSOCIACIÓ DEPORTIVA ESCOLAR FUSTERPer tal de garantir el bon funcionament de la secció, la Junta directiva de l’ASSOCIACIÓ DEPORTIVA ESCOLAR FUSTER ha aprovat una normativa de règim intern adreçada a esportistes, tècnics i delegats de l’entitat i acompanyants.

Aquesta normativa regularà de manera clara aquelles actituds i comportaments que estiguin contra l’esperit esportiu.

Aquest reglament de règim intern estarà a disposició de tots els esportistes, tècnics i delgats del club que n’hauran de complir les seves disposicions.

Tot esportista, tècnic i directiu que participi en competicions esportives, o estigui en els grups d’entrenament, s’haurà de regir per aquesta normativa.

Per poder competir amb el ADE FUSTER caldrà signar, juntament amb la llicència federativa, la conformitat amb aquest document.

La Junta Directiva ha procurat que aquest Reglament sigui el més extens i concret possible per tal que, davant les situacions que es presentin de qualsevol tipus, es puguin adoptar les solucions mes adequades.

Es pretén, també, mantenir una línia equitativa i evitar, en la mesura que es pugui, de prendre decisions injustes o discriminatòries.

És evident que es poden plantejar altres situacions no previstes en aquest Reglament, les quals seran, en cada cas, estudiades i resoltes per la Comissió de Bàsquet  d’acord amb les circumstàncies del moment.

La Comissió de Bàsquet pretén que el Reglament sigui, a la vegada, formatiu i informatiu per a tothom. Fem especial esment en l’apartat de les sancions que voldríem no haver de fer-ne ús en cap moment, però que s’aplicaran amb tot el rigor que calgui, tant en l’aspecte esportiu com en el social, en tots els casos en què qualsevol jugador o jugadora vulneri les normes establertes.


1.- DISCIPLINA - NORMES DE COMPORTAMENT


1.1.- ALS ENTRENAMENTS

Quan un jugador/a s’integra en un grup d’entrenament, es compromet a:

·         Assistir al 100% d’entrenaments pactats prèviament amb l’entrenador. La falta d’assistència als entrenaments haurà d’ésser comunicada amb la menor brevetat possible i justificada per escrit.
·         Col·laborar al màxim pel bon funcionament del grup.
·         Arribar puntual als entrenaments.
·         Exigir-se el màxim de si mateix.
·         Tenir sempre el seu material en ordre.
·         Tenir una conducta d’acord amb el codi de conducta esportiva.
·         Complir les normes d’higiene personal bàsiques.  

i a acceptar:

·         Les normes de funcionament del grup.
·         Les indicacions donades pel seu entrenador o per qualsevol altre membre del quadre tècnic.


1.2.- A LES COMPETICIONS

·         El jugador/a convocat per participar en una competició té l’obligació d’assistir-hi i participar-hi.

·         Si un jugador/a preveu que no podrà assistir a una competició, ho notificarà al seu entrenador amb la màxima antelació possible abans del començament de la competició, per tal de no perjudicar a l’equip ni als companys que poguessin participar en lloc seu. Adjuntar justificant mèdic en cas de malaltia.

·         Durant la competició el lloc dels jugadors/es és al costat dels seus companys, dels entrenadors i del delegat a la banqueta. Si algú vol deixar la banqueta per qualsevol circumstància, ho haurà de notificar al delegat o entrenador responsable de l’equip per tal de tenir en tot moment el control i la localització de tothom.

·         Tots els jugadors/es respectaran les normes de competició, les decisions dels arbitres, així com les normes de conducta marcades pel Club i/o l’Organització de la competició.

·         Durant la competició està totalment prohibit l’ús de telèfons mòbils.

·         No està permès canviar-se a la banqueta. El lloc adient per fer-ho és el vestidor.1.3.- ALS DESPLAÇAMENTS


·         S’haurà d’ésser al lloc de sortida deu minuts abans de l’hora indicada en la convocatòria per poder comprovar la presència de tots els convocats.

·         L’equip ha de viatjar amb roba oficial del club. A la convocatòria ja s’especificarà com s’ha d’anar vestit, depenent del moment de la temporada, el destí, etc.

Del comportament de tots depèn millorar encara més la imatge del Club que  representem.1.4.- A LES INSTAL·LACIONS

·         Tots els jugadors/es tenen l’obligació de respectar al màxim les instal·lacions, tant del nostre Club com aquelles en les que s’hagi de competir o realitzar entrenaments.

·         És responsabilitat de tots i cadascun dels jugadors/es de l’equip tenir nets i els espais comuns a la banqueta i pista de competició.

·         Els jugadors/es han de canviar-se als vestidors i no a la banqueta.


1.6.-  AMB ELS ÀRBITRES

·         Es tindrà el màxim de respecte als àrbitres, com també a les seves decisions. Qualsevol reclamació que els responsables tècnics de l’equip considerin que s’ha de fer, serà el entrenador qui la presentarà. En cap cas es permetrà que el jugador/a discuteixi ni condicioni la tasca dels àrbitres.

1.7.-  ACTITUD DELS ACOMPANYANTS

·                     Els acompanyants dels jugadors/es hauran de mantenir un comportament cívic tan en els desplaçaments com a la grada. Increpar al/als àrbitres i jugadors/es, locals o visitants, de manera desmesurada i insultant es considerarà una falta greu. En el cas que el Comitè de Competició fallés una sanció contra ASSOCIACIÓ DEPORTIVA ESCOLAR FUSTER causada pel mal comportament dels acompanyants dels jugadors/es, aquests hauran d’assumir el cost econòmic que disposi la Federació Catalana de Basquetbol.
  

2.- INDUMENTÀRIA I MATERIAL

·        Tots els jugadors/es que participin en competicions oficial, en qualsevol categoria, tenen l’obligació de proveir-se de l’uniforme oficial. Que hauran d’adquirir al Club en la seva totalitat (kit), i segons el preu establert.

·         Tots els jugadors/es del Club que hagin de participar en una cerimònia d’entrega de medalles, trofeus, diplomes, premis, etc, ho hauran de fer, de manera obligatòria, amb l’uniforme oficial del club. No complir amb aquesta norma es considerarà falta molt greu. 

·         Cada jugador/a es responsabilitzarà del seu equipament per tal de tenir-lo en  condicions, i està obligat a substituir, a càrrec seu, el material malmès o extraviat.

·         Per tal de mantenir la imatge de l’equip no estarà permesa la inscripció de noms i/o cognoms en l’exterior de qualsevol peça de l’uniforme oficial (samarreta, xandall, ...). Caldrà marcar l’uniforme oficial a la part interna de les peces. EQUIPACIÓ

·         Els jugadors poden portar el número del 4 al 25, del 30 al 35, del 40 al 45 i del 50 al 55 a la samarreta de joc.


2.1.- MATERIAL D’ENTRENAMENT I COMPETICIÓ

·         Cada jugador/a és el responsable de tenir i cuidar el  material necessari i adient per a entrenar i competir.


3.- MEDICACIÓ

·         Tots els jugadors/es del ADE FUSTER han de complir amb la normativa antidopatge dels REGLAMENTS DISCIPLINARIS DE LA FCBQ I DE LA FEB.  Per tant, és molt important que qualsevol medicació estigui sempre prescrita per un metge.


4.- COMUNICACIÓ

·         La comunicació Club – pares – jugadors/es – entrenadors s’intentarà fer sempre per correu electrònic i/o whatsapp, excepte en casos urgents.5.- TIPIFICACIÓ DE LES FALTES I SANCIONS

Cal considerar aquesta normativa principalment com informativa i, per tant, seria de desitjar que en cap cas s’hagués d’aplicar aquest apartat. Qualsevol incident que sigui contrari a les més elementals normes de convivència social i disciplina d’equip, serà sancionat amb la rigor que calgui.

5.1.- Es consideraran FALTES LLEUS:

·         L’absència als entrenaments sense causa justificada.
·         La manca de puntualitat a les convocatòries de les competicions i a les sessions d’entrenaments.
·         No portar el material necessari als entrenaments.
·         No tenir l’equipament amb perfecte estat de conservació i netedat.
·         No tenir cura del material i equipament, malmetre’l i/o extraviar-lo.

5.2.- Es consideraran FALTES GREUS:

·         Dues faltes lleus.
·         La manca de respecte als companys.
·         No assistir a una convocatòria sense prèvia comunicació.
·         Marxar del partit durant una competició sense tenir permís del delegat o de l’entrenador per fer-ho.
·         No respectar les normes pel que fa al ús de l’uniforme oficial, xandall, polo, samarretes, ...
·         La conducta inadequada, tant en el que es refereix a la pràctica esportiva, en els desplaçaments, en la convivència social en l’Entitat de la que formem part, o bé en règims de concentració.
·         Permetre l’ús dels allotjaments contractats pel Club a persones alienes als nostres equips.
·         Tenir un comportament incívic i insultant per part del acompanyants dels jugadors tan als desplaçaments com als pavellons.5.3.- Es consideraran FALTES MOLT GREUS:

·         Dues faltes greus.
·         La desobediència i/o desconsideració als entrenadors i delegats.
·         Apropiar-se de material o roba d’altres persones.
·         Malmetre de forma voluntària les instal·lacions del Club o d’altres Entitats on es competeixi o s’hi facin entrenaments.
·         No jugar a les proves en les que s’hagi inscrit o no participar en les competicions en les que estigui convocat.
·         Presentar-se a qualsevol cerimònia d’entrega de premis sense l’equipament oficial del Club.
·         No respectar les normes d’organització marcades en les competicions (horaris, descans).
·         Que les persones que envolten el jugador/a (familiars) vagin en contra dels interessos del Club.5.4.- SANCIONS

La Comissió de Bàsquet estudiarà cada cas que es produeixi, i les sancions que s’aplicaran, segons la gravetat de les faltes, consistiran en:

·         Disculpa pública
·         Amonestació verbal
·         Amonestació per escrit
·         La no assistència als entrenaments i/o competicions per un temps determinat.
·                     Si és el cas, reducció o suspensió de les beques d’ajut econòmic de manera temporal o definitiva.
·                     Abonar els desperfectes ocasionats en instal·lacions, mitjans de transports, hotels, etc.

Si la falta fos considerada com a molt greu, la Comissió de Bàsquet  traslladarà la informació a la Junta Directiva del Club per tal que s’apliquin les sancions de tipus social que calguin.ANNEX I

PER COMPETIR EN REPRESENTACIÓ DEL CLUB

·         Tenir la llicència en vigència de la FCBQ.
·         Complir amb aquest Reglament de Règim Intern.
·         La no justificació de les faltes d’entrenaments tindrà una repercussió directe als minuts de joc en la competició
·         Tenir un historial esportiu d'acord amb la filosofia esportiva i el prestigi del ADE FUSTER.
·         Estar al corrent de pagament de la quota esportiva.
·         Haver signat el Reglament de Règim Intern
·         En cas de sol·licitar la baixa un cop començada la temporada la Comissió estipularà l’import  que haurà de pagar el jugador/a com a despeses dels costos federatius i de formació. Així si la baixa és a partir del mes de gener el jugador/a haurà d’abonar la totalitat de les quotes fins al final de temporada.

NORMATIVA DE PARTICIPACIÓ A CAMPIONATS I COMPETICIONS

Aquesta normativa s’haurà de revisar i actualitzar cada temporada, segons les normatives vigents i les competicions en les quals participaran els equips del ADE FUSTER.

Així, per la temporada 2014-15:

·                     A l’acta d’un partit es poden inscriure fins a un màxim de 12 jugadors/es de l’equip que han de jugar-lo o dels equips d’edat equips d’edat inferior o categoria. Això vol dir que no és obligat inscriure a 5 jugadors/es de la categoria per poder-se celebrar el partit. Es poden inscriure jugadors de categories o nivells inferiors del mateix club en partits de categories superior excepte en els següents casos:

Per tal de complir la norma d’alineació, a les categories amb REGLAMENTS MINI I PASSAREL·LA, és necessari que els equips es presentin amb vuit jugadors/es. En cas de presentar un nombre inferior de jugadors, és obligatòria disputar el partit. L’equip infractor proposarà el format de partit que es disputarà i l’àrbitre ho farà constar en el full d’informe abans del inici del partit.
Excepte en el cas de situacions especials els equips hauran de jugar la totalitat del partit pactat.

Quan un equip es presenta amb 5,6 o 7 jugadors/es perd el partit, tot i això és obligatori disputar un partit (en el format acordat per l’entrenador infractor prèviament) i realitzar un acta d’aquest partit amb el corresponent informe .

El fet de jugar amb menys de cinc jugadors, tenint més jugadors disponibles per jugar, comportarà la pèrdua del partit per alineació indeguda.

A més l’entrenador de l’equip que es nega a jugar amb cinc jugadors serà desqualificat. Aquests fets hauran de ser recollits en l’informe .


1.- REGLAMENT MINI

1.1) L’acta del partit serà taronja, Mini. Tots els jugadors/es jugaran des del començament d’un període un mínim de tres períodes complerts abans del setè (excepte en els casos de lesió, desqualificació o haver comès cinc faltes personals) i un màxim de cinc, pel que fa al cas es considera que un jugador ha participat en un període quan hi ha intervingut, ni que sigui durant un mínim de temps.

1.2) En cas d’inscriure 12 jugadors a l’acta, un jugador/a podrà jugar el seu tercer quart en el 8è període, i en aquest cas no podrà ser substituït.

1.3) La pròrroga del partit no es tindrà en compte a efectes de la normativa d’alineació. Un jugador que hagi disputat cinc períodes sense comptar el vuitè podrà disputar la pròrroga sense que el seu equip realitzi alineació indeguda. No s’han d’apuntar les sortides dels períodes extres.

1.4) Just quan finalitzi cada període els entrenadors donaran, verificaran i signaran el cinc de sortida del període següent.

1.5) En qualsevol cas d’alteració d’aquestes normes, l’àrbitre ho ha de fer constar a l’informe.


2.- REGLAMENT PASSAREL·LA

2.1) L’acte del partit serà blava, Passarel·la. En els sis primers períodes tots els jugadors inscrits a l’acta han d’haver estat alineats des del començament de dos períodes com a mínim, (excepte en els casos de lesió, desqualificació o haver comès cinc faltes personals).
  
2.2) Sense cap mena d’excepció, un jugador només pot haver actuat durant un màxim de quatre períodes durant els sis primers períodes. Pel que fa al cas, es
considera que un jugador ha participat en un període quan hi ha intervingut, ni que
sigui durant un mínim de temps.

2.3) L’alineació al setè i vuitè període és lliure i es podran fer substitucions seguint la normativa de la FIBA.

2.4) Just quan finalitzi cada període els entrenadors donaran, verificaran i signaran el cinc de sortida del període següent.

2.5) En qualsevol cas d’alteració d’aquestes normes, l’àrbitre ho ha de fer constar al l’informe.

ÉS SUMAMENT IMPORTANT QUE ELS JUGADORS/ES  DE CATEGORIA MINI I PASSAREL·LA I LES SEVES FAMÍLIES MANTINGUIN EL COMPROMIS DE PRESENTAR-SE ALS PARTITS PER EVITAR PÈRDUES DE PUNTS PER MANCA DE JUGADORS, EN EL CAS DE SITUACIONS EXTRAORDINARIES (MALALTIA, COMPROMISOS FAMILIARS O ESCOLARS, ETC.) ÉS IMPRESCINDIBLE COMUNICAR-HO AMB LA SUFICIENT ANTELACIÓ A L’ENTRENADOR/A PER QUÈ PUGUI CONVOCAR A ALTRES JUGADORS3.- REGLAMENT CADET I CATEGORIES SUPERIORS.


· En la categoria cadet i superiors no existeix norma d’alineació. L’acta del partit serà blanca (FIBA). El Departament Tècnic de l’FCBQ recomana que tots els jugadors participessin un mínim de temps, però cal que quedi clar que només és una RECOMANACIÓ i no una norma d’alineació establerta. 


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada